• RODO


   •  

    OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

    Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informujemy, że:

     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu, reprezentowana przez Dyrektora, (adres: Kolejowa 14, 62-100 Wągrowiec, tel.: 693 782 882, email: spkolejowa@gmail.com)

     2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

     3. Celem przetwarzania jest realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

     4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynika z przepisów:

    • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

    • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

    • aktów wykonawczych do w/w ustaw, w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

    Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana je podać. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań ustawowych przez administratora.

     1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobierania nauki w szkole, a następnie przez okres niezbędny do archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

     2. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym usługodawcom wykonujących usługi serwisu systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego.

     3. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

     4. Dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię)

     5. Ma Pan/Pani prawo:

    • dostępu do swoich danych osobowych;

    • sprostowania nieprawidłowych danych;

    • żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;

    • żądania ograniczenia przetwarzania danych.

     1. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.


     


     


     


     


     


     


     

    KLAUZULA INFORMACYJNA

    (Monitoring wizyjny)

     

    Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

     

    1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu, reprezentowana przez Dyrektora, (adres: Kolejowa 14, 62-100 Wągrowiec, tel.: 693 782 882, email: spkolejowa@gmail.com)

    2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

    3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów
     i pracowników Szkoły oraz ochrony mienia Szkoły, tj. w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, (art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO) w zw. z art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz art. 222 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.

    4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 14 dni od dnia nagrania, natomiast w przypadku, w którym nagrania obrazu z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub przekazania nagrania upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa podmiotom.

    5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

    6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

    7. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym usługodawcom wykonujących usługi serwisu systemów informatycznych.

    8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

    1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

    2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

    3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

    4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     

    KLAUZULA INFORMACYJNA

    (wyróżnianie uczniów za osiągnięcia na uroczystościach szkolnych)

    Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

    1. Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu, reprezentowana przez Dyrektora, (adres: Kolejowa 14, 62-100 Wągrowiec, tel.: 693 782 882, email: spkolejowa@gmail.com)

    2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e - mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.

    3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wyróżniania uczniów za osiągnięcia edukacyjne na uroczystościach szkolnych.

    4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Przetwarzanie danych osobowych polegające na wyróżnianiu uczniów za osiągnięcia edukacyjne na uroczystościach szkolnych służy realizacji zadania w interesie publicznym tj. wspierania wychowawczej roli rodziny, prawa dzieci do wychowania oraz wspierania dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze emocjonalnej, intelektualnej i społecznej.

    5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.

    Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. Urząd Gminy w Wągrowcu.

    Ponadto dane osobowe są ujawniane odbiorcom strony internetowej administratora, a także osobom uczestniczącym w uroczystościach szkolnych.

    6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji, przebiegu oraz promowania uroczystości szkolnych, a następnie przetwarzane w dalszych celach archiwalnych tj. przez okres ...

    7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

    a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

    b) sprostowania nieprawidłowych danych;

    c) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;

    d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

    e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

    8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa

     

     

     

     

     

     

     

    KLAUZULA INFORMACYJNA

    (mlegitymacja)

    Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

    1. Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu, reprezentowana przez Dyrektora, (adres: Kolejowa 14, 62-100 Wągrowiec, tel.: 693 782 882, email: spkolejowa@gmail.com)

    2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e - mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.

    3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania mLegitymacji szkolnej.

    4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi)

    Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700).

    5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.

    Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. ...

    Ponadto dane osobowe będą ujawniane …

    6. Dane osobowe są przetwarzane przez okres …

    7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

    a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

    b) sprostowania nieprawidłowych danych;

    c) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;

    d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

    e) prawo do wniesienia sprzeciwu.

    8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

     

     


     


     

    KLAUZULA INFORMACYJNA

    (rada rodziców)

    Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

    1. Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu, reprezentowana przez Dyrektora, (adres: Kolejowa 14, 62-100 Wągrowiec, tel.: 693 782 882, email: spkolejowa@gmail.com)

    2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e - mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.

    3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z członkostwem w organie wewnętrznym szkoły (tj. radzie rodziców). Przetwarzanie danych osobowych jest związane z realizacją celów statutowych szkoły.

    4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi). Przesłanką legalizującą publikację danych osobowych członków rady rodziców na stronie internetowej szkoły jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).

    5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. 

    Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. usługodawcy wykonujący usługi serwisu systemów informatycznych.

    Ponadto dane osobowe będą ujawniane odbiorcom strony internetowej szkoły, jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na publikację danych osobowych oraz osobom, które zapoznały się z treścią komunikatu zamieszczonego na tablicy szkolnej dotyczącego składu rady rodziców/składów organów wewnętrznych szkoły

    1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres członkostwa w radzie rodziców, a następnie dane będą przetwarzane w dalszych celach archiwalnych, przez okres wskazany w przepisach o archiwach.

    Członkowie rady rodziców - w związku z realizacją zadań statutowych szkoły - są zobowiązani do podania danych osobowych. Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością przyjęcia Pani/Pana w poczet członków rady rodziców. Podanie danych osobowych w celu publikacji na stronie internetowej szkoły jest dobrowolne.

    7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

    a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

    b) sprostowania nieprawidłowych danych;

    c) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;

    d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

    e) prawo do wniesienia sprzeciwu;

    f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także prawo do usunięcia danych osobowych w związku z publikacją danych osobowych na stronie internetowej szkoły.

    8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

     

     

    KLAUZULA INFORMACYJNA

    (świetlica szkolna)

    Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

    1. Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu, reprezentowana przez Dyrektora, (adres: Kolejowa 14, 62-100 Wągrowiec, tel.: 693 782 882, email: spkolejowa@gmail.com)

    2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e - mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.

    3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej, a następnie w związku z prowadzeniem dziennika zajęć w świetlicy.

    4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646) - w związku z prowadzeniem dziennika zajęć w świetlicy. Przetwarzanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane dotyczą są zobowiązane do ich podania. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością realizacji ustawowego celu przetwarzania danych.

    5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.

    Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. dostawca systemu informatycznego VULKAN.

    6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zapewnienia zajęć świetlicowych dla uczniów a następnie przetwarzane w dalszych celach archiwalnych tj. przez okres 5 lat

    7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

    a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

    b) sprostowania nieprawidłowych danych;

    c) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;

    d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

    8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

     


     


     


     

    KLAUZULA INFORMACYJNA

    (odbieranie ze świetlicy przez osoby upoważnione)

     

    Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:

    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu, reprezentowana przez Dyrektora, (adres: Kolejowa 14, 62-100 Wągrowiec, tel.: 693 782 882, email: spkolejowa@gmail.com)

    2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

    3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa dzieci.

    4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

    5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z administratorem

    6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. przez okres niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w związku z przyprowadzaniem i odbieraniem dziecka przez osobę upoważnioną. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania upoważnienia do odbioru dziecka.

    7. Dane osobowe zostały przekazane przez przedstawiciela ustawowego dziecka.

    8. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, seria i numer telefonu komórkowego.

    9. Ma Pan/Pani prawo:

    - dostępu do swoich danych osobowych;

    - sprostowania nieprawidłowych danych;

    - żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;

    - wniesienia sprzeciwu;

    - żądania ograniczenia przetwarzania danych.

    10. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

     

    *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu
   • +48 693 782 882
   • ul. Kolejowa 14, 62-100 Wągrowiec Poland
   • Dyrektor: Danuta Karczewska Wicedyrektor: Anna Brzezińska
   • Sekretariat czynny w godz. 7.45 - 15.15. Sekretariat obsługuje Katarzyna Ratajczak.