• Stypendia dla młodzieży zdolnej oraz pomoc socjalna i dofinansowania

   •  

    LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH dzieci i młodzieży w Gminie Wągrowiec

     

    ​​​​​Informacje o stypendium

    Program przeznaczony jest dla uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Wągrowiec bez względu na miejsce zamieszkania ucznia oraz uczniów szkół podstawowych dla których Gmina Wągrowiec jest organem prowadzącym.

    III.  W ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Wągrowiec podjęta została uchwała Nr LIX/519/2022 Rady Gminy Wągrowiec w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postepowania w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w  Gminie Wągrowiec”, na podstawie której przyznawane są:

    1)    Stypendium Wójta

    Stypendium przyznawane jest uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych za szczególne osiągnięcia w nauce uzyskane w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek.

    Stypendium przyznaje się uczniowi, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 5,80. Średnią ocen ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym został złożony wniosek o przyznanie stypendium. Stypendium wypłaca się w okresach miesięcznych od września do sierpnia. Stypendium miesięczne ustala się w wysokości  350,00 zł  dla ucznia i nie ma charakteru socjalnego. Uzyskanie stypendium  nie wyklucza możliwości uzyskania nagrody edukacyjnej Wójta. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium Wójta. Uzyskanie stypendium Wójta w jednym roku szkolnym nie wyklucza możliwości otrzymania go w latach następnych. Stypendium Wójta przyznaje Wójt Gminy Wągrowiec, po uzyskaniu opinii Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Wągrowiec. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium, Wójt Gminy Wągrowiec zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych dziecka oraz dyrektora szkoły. Stypendium wypłacane jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

     Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:

    ·         dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica /opiekuna prawnego ucznia,

    ·         rodzic/ opiekun prawny ucznia.

    Do wniosku o stypendium Wójta należy dołączyć:

    ·         poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego.

    2)    Nagroda edukacyjna Wójta

    Nagroda edukacyjna Wójta przyznawana jest uczniom klasy I-VIII szkół podstawowych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki (w tym osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, lingwistycznych, itp.) oraz w dziedzinie artystycznej.

    Nagrody edukacyjne przyznaje się w wysokości:

    ·         w przypadku laureata (lub zdobywcy I miejsca, lub odpowiednika I miejsca) olimpiad i konkursów na szczeblu wojewódzkim  lub ogólnopolskim - 300,00 zł.

    ·         w przypadku finalisty (lub zdobywcy II lub III miejsca, lub odpowiednika II lub III miejsca) olimpiad i konkursów na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim - 200,00 zł.

    ·         w przypadku uzyskania przez ucznia klasy VIII średnio co najmniej 95% punktów łącznie z wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych ze sprawdzianu zewnętrznego - 400,00 zł.

    Nagroda edukacyjna przyznawana jest jednorazowo. Uczeń spełniający kryteria do otrzymania nagrody edukacyjnej Wójta z olimpiad i konkursów z różnych przedmiotów otrzymuje nagrodę, z każdej z nich. Uzyskanie nagrody edukacyjnej Wójta nie wyklucza możliwości uzyskania stypendium Wójta.

    Z wnioskiem o przyznanie nagrody edukacyjnej Wójta może wystąpić:

    ·         dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica /opiekuna prawnego ucznia,

    ·         rodzic/ opiekun prawny ucznia.

    Do wniosku o nagrodę edukacyjną Wójta należy dołączyć:

     poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego: 

    ·         bycie laureatem lub zdobywcą I miejsca (lub odpowiednika I miejsca) w olimpiadzie lub konkursie na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim,

    ·         bycie finalistą lub zdobywcą II lub III miejsca (lub odpowiednika II lub III miejsca) w olimpiadzie lub konkursie na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim,

    ·         uzyskanie średnio co najmniej 95% punktów łącznie z wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych ze sprawdzianu zewnętrznego dla uczniów klas VIII szkół podstawowych.

    Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem nagrody edukacyjnej Wójta.

    Nagrodę edukacyjną Wójta przyznaje Wójt Gminy Wągrowiec po uzyskaniu opinii Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Wągrowiec. O przyznaniu lub odmowie przyznania nagrody edukacyjnej, Wójt Gminy Wągrowiec zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych dziecka oraz dyrektora szkoły.

    Nagroda edukacyjna Wójta wypłacana jest na wskazane we wniosku konto bankowe w terminie do 31 sierpnia roku szkolnego, za który był złożony wniosek.

     

    Terminy i miejsce składania dokumentów:

    Wnioski o stypendium Wójta należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, bądź poprzez platformę ePUAP opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, w terminie do 15 lipca roku szkolnego, za który przysługuje stypendium. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu.

    Wnioski o nagrodę edukacyjną Wójta należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, bądź poprzez platformę ePUAP opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, w terminie do 15 lipca każdego roku. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu.

     

    wniosek_o_przyznanie_stypendium_wojta.doc

    wniosek_o_przyznanie_nagrody_edukacyjnej_wojta.doc

     

    STYPENDIA DLA MŁODZIEŻY ZDOLNEJ

    Zapytany/a powiesz na pewno, że nie jesteś zdolny/a, myśląc, że stypendia zagwarantowane są wyłącznie dla geniuszy lub kujonów. A tak nie jest, czego dowodem są nasi uczniowie, którzy korzystają z poniższych stypendiów. Jeżeli masz bardzo dobre wyniki w nauce, a nie stać twoich rodziców na nowy komputer, czy zajęcia dodatkowe, jeżeli nawet twoje oceny są przeciętne, ale czymś się szczególnie interesujesz i w swojej dziedzinie jesteś specjalistą/ką, powinna zainteresować cię ta strona.

     

     

    EFC Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego

    Nie chcemy być organizacją tylko dającą fundusze. Chcemy pomagać naszym Stypendystom finansowo, ale również proponować im różne działania, dzięki którym będą mogli intensywniej się rozwijać. Nasi beneficjenci korzystają z najlepszych liceów w kraju. Zapewniamy im swobodny dostęp do nauki poprzez stypendium, kursy językowe, pomoce naukowe i warsztaty edukacyjne.

    Poprzez Fundację chcemy pomóc uczniom utalentowanym w rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań bez względu na dzielące ich odległości od głównych ośrodków naukowych i dać im perspektywy na lepszą przyszłość. Ważne jest dla nas przełamanie bariery dzielącej uczniów z obszarów wiejskich i pokazanie im możliwości, których zazwyczaj niestety są pozbawieni.

    O stypendia Marzenie o Nauce mogą ubiegać się wszyscy gimnazjaliści, którzy planują naukę w liceach i dodatkowo:

    1. pochodzą z terenów wiejskich;
    2. uzyskali, średnio, wyniki w nauce w ostatniej klasie gimnazjum na poziomie minimum 4,75 bądź tytuł finalisty lub laureata rejonowego konkursu przedmiotowego;
    3. spełniają kryterium socjalne (pochodzą z rodzin, w których na osobę przypada 840 zł miesięcznie lub mniej).
    4. zgadzają się na warunki Regulaminu stypendiów Marzenie o Nauce.

     

     

    Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

     

    NIE MUSISZ MIEĆ SUPER OCEN, WYSTARCZY, ŻE ROZWIJASZ SWOJE ZAINTERESOWANIA!

    Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uczniom o wybitnych uzdolnieniach humanistycznych, poznawczych, technicznych, plastycznych, baletowych i muzycznych, organizując warsztaty sprzyjające rozwojowi uzdolnień.

    Działamy od ponad 30 lat. Przez nasz program pomocy wybitnie zdolnym przeszło już ponad 5000 młodych utalentowanych Polaków. Dziś to znakomici młodzi naukowcy, lekarze, malarze, muzycy, pisarze, poeci... Zmieniają świat na lepsze.

    Program pomocy wybitnie zdolnym to całoroczny cykl bezpłatnych zajęć z różnych dziedzin i różnorakie dodatkowe formy pomocy merytorycznej.Rekrutacja odbywa się co roku.

    Stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci był nasz uczeń PAWEŁ GRASZEK.

     

     

    Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

    Stypendium przeznaczone jest dla szczególnie uzdolnionych uczniów (w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych) szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym, celem umożliwienia im pogłębiania wiedzy i zwiększenia motywacji do kontynuacji nauki na poziomie wyższym. Program stypendialny współfinansowany jest ze środków unijnych.

    Stypendystami tego programu byli KAROLINA GROCHOWSKA i JAKUB MARTYŃSKI.

     

     

    Stypendia sportowe Wójta Gminy Wągrowiec

    Stypendium sportowe Wójta Gminy Wągrowiec przyznawane jest zawodnikom, tj. uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i ich absolwentom oraz studentom, którzy nie ukończyli 25 roku życia, za wybitne osiągnięcia sportowe na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, makroregionalnym, lub wojewódzkim, którzy trenują w klubach sportowych oraz zamieszkują i są zameldowani na terenie Gminy Wągrowiec.

    Stypendystą był nasz absolwent Adrian Wesela.

     

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu
   • +48 693 782 882
   • ul. Kolejowa 14, 62-100 Wągrowiec Poland
   • Dyrektor: Danuta Karczewska Wicedyrektor: Anna Brzezińska
   • Sekretariat czynny w godz. 7.45 - 15.15. Sekretariat obsługuje Katarzyna Ratajczak.