• Skład

    • Rada Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2023/2024:

     1. Ignacy Michalski 

     2. Maksymilian Kieliński

     3. Jan Jusik

      

      

   • Zadania

   • 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada samorządu uczniowskiego.
    2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin rady. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
    3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.
    4. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.

    5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:
    1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
    2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
    3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
    4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
    5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
    6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

   • Działania

   • - przeprowadzenie ankiet, mających na celu poznanie społeczności szkolnej oraz wprowadzenie w życie szkoły naszych pomysłów,

    - prowadzenie uroczystości okolicznościowych, charytatwnych, imprez w naszej szkole,

    - wprowadzanie nowych inicjatyw,

    - ogólna pomoc dla społeczności szkolnej,

    - proponowanie nowych konkursów, zabaw itp. w naszej szkole.

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu
   • +48 693 782 882
   • ul. Kolejowa 14, 62-100 Wągrowiec Poland
   • Dyrektor: Danuta Karczewska Wicedyrektor: Anna Brzezińska
   • Sekretariat czynny w godz. 7.45 - 15.15. Sekretariat obsługuje Katarzyna Ratajczak.