• Skład 2023/2024

    •  

     Prezydium:

     1. Karolina Śmiełowska  - przewodnicząca
     2. Kinga Basiura  - zastępca przewodniczącej
     3. Dorota Krzymińska-Nowak  - skarbnik
     4. Katarzyna Szczepaniak - sekretarz
     5. Alicja Szmania - członkini
     6. Paulina Pachura - członkini
     7. Paulina Othman - członkini
     8. Marlena Sturma - członkini
     9. Marlena Sturma - członkini
     10. Katarzyna Bartkowiak - członkini
     11. Jarosław Kołodziej - przewodniczący Komisji Rewizyjnej
     12. Agnieszka Bubacz - członkini Komisji Rewizyjnej
     13. Radosław Ewertowski - członek Komisji Rewizyjnej

      

     Nr konta Rady Rodziców 81 1240 3725 1111 0011 0213 5331

      

   • Zadania

    1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
    2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
    3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
    4. Do kompetencji rady rodziców należy:
     1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego,
     2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
     3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
     4. opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole,
     5. typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
    5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.
    6. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

     

    • Działania

    •  

     - coroczne nagrody dla najlepszych uczniów/uczennic i sportowców oraz w konkursach szkolnych,

     - współtworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

     - organizowanie i współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

     - opiniowanie działań szkoły,

     i wiele innych.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu
   • +48 693 782 882
   • ul. Kolejowa 14, 62-100 Wągrowiec Poland
   • Dyrektor: Danuta Karczewska Wicedyrektor: Anna Brzezińska
   • Sekretariat czynny w godz. 7.45 - 15.15. Sekretariat obsługuje Katarzyna Ratajczak.