• Deklaracja dostępności

    

   <div id="a11y-wstep"><span id="a11y-podmiot">Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu</span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do <a href=" https://spkonopnicka.edupage.org/" id="a11y-url">strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu</a>.</div>

   <p>Data publikacji strony internetowej: <span id="a11y-data-publikacja">2015-03</span>. Data ostatniej istotnej aktualizacji: <span id="a11y-data-aktualizacja">2024-03</span>.</p>

   <div id="a11y-status">Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   <ul>

   <li>Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,</li>

   <li>Dla informacji brak właściwej relacji,</li>

   <li>Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,</li>

   <li>Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,</li>

   <li>Strona używa grafik aby przedstawić tekst,</li>

   <li>Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.</li>

   </ul>

    

   Wyłączenia:

   <ul>

   <li>mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, </li>

   <li>niektóre niedostępne materiały zostały wytworzone przez inne podmioty.</li>

   </ul>

   </div>

   <p>Oświadczenie sporządzono dnia: <span id="a11y-data-sporzadzenie">2020-03-17</span>.</p>

   <p>Data ostatniego przeglądu deklaracji: <span id="a11y-data-przeglad">2024-04-10</span>.</p>

   <p>Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: <span

   id="a11y-audytor"> Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego</span>.</p>

   <h2> Skróty klawiaturowe</h2>

   <p> Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. </p>

   <h2 id="a11y-kontakt">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h2>

   <p>W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest

   <span id="a11y-osoba"> Danuta Karczewska, Anna Brzezińska</span>, <span id="a11y-email"> spkolejowa@gmail.com</span>. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu <span id="a11y-telefon"> 693782882</span>. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.</p>

   <p id="a11y-procedura"> Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.</p>

   <p>Link do strony internetowej <a href="https://www.rpo.gov.pl/">Rzecznika Praw Obywatelskich</a>.

   </p>

   <h2 id="a11y-atchitektura">Dostępność architektoniczna</h2>

   <p> Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu, ul. Kolejowa 14, 62-100 Wągrowiec </p>

   <ol>

   <li>W budynku znajdują się 3 wejścia w dużym budynku szkoły ze schodami, 1 wejście do małego budynku szkoły z podjazdem.</li>

   <li>Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.</li>

   <li>Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.</li>

   <li>Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.</li>

   <li>Jest możliwość wstępu z psem asystującym.</li>

   <li>Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.</li>

   <li>W małym budynku szkolnym jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.</li>

   <li>Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami. Przy furtce bramy wjazdowej jest domofon i możliwość wejścia dla osoby niepełnosprawnej ruchowo na teren szkoły oraz kontakt głosowy z sekretariatem w celu zejścia pracownika i załatwienia sprawy. </li>

   </ol>

   <h2 id="a11y-aplikacje">Aplikacje mobilne</h2>

   <p>Brak aplikacji mobilnych.</p>

    

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu
    • +48 693 782 882
    • ul. Kolejowa 14, 62-100 Wągrowiec Poland
    • Dyrektor: Danuta Karczewska Wicedyrektor: Anna Brzezińska
    • Sekretariat czynny w godz. 7.45 - 15.15. Sekretariat obsługuje Katarzyna Ratajczak.